• Imprimeix

Publicades les bases reguladores de les accions de suport a la formació

Les accions de suport a la formació tenen per objecte la investigació i la prospecció del mercat de treball per anticipar-se als canvis en els sistemes productius, l'anàlisi de la repercussió de la formació per a l'ocupació en la competitivitat de les empreses i en la qualificació de les persones treballadores, l'elaboració de productes i d'eines innovadores relacionats amb la formació professional per a l'ocupació i, en definitiva, la determinació de les necessitats de formació necessàries per coadjuvar al progrés econòmic dels sectors productius en el conjunt de l'economia.

04/10/2018 14:10
dades_setembre

Les accions de suport a la formació que es realitzin a l'empara d'aquesta Ordre han de respondre als objectius
específics següents:

 1. Millorar el coneixement dels sistemes productius, atenent a la seva evolució i principalment mitjançant la prospecció de necessitats formatives, de qualificació professional i relacionades amb els perfils professionals necessaris a curt, mitjà i llarg termini.
 2. Contribuir a desenvolupar l'ordenació de la formació professional per a l'ocupació mitjançant estàndards dequalitat dels mitjans i recursos per als diferents àmbits de competència professional, tenint com a referent els sistemes de qualificacions professionals, i facilitar els criteris per a l'adequació de la formació per a l'ocupació als seus objectius.
 3. Contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses i dels sectors productius mitjançant la diagnosi de les necessitats formatives i els perfils professionals més adients.
 4. Incidir en la millora dels perfils professionals de les persones al llarg de la vida activa, mitjançant una ofert de formació ajustada als requeriments professionals dels sectors amb més potencial de creació d'ocupació i al
  manteniment de l'actual lloc de treball.
 5. Afavorir l'elaboració d'eines i recursos per a la millora del sistema de formació professional per a l'ocupació,
  així com la innovació i adaptació tecnològica.
 6. Afavorir la participació de les micró i petites empreses en la formació.

 

 Les actuacions que es subvencionaran són:

 1. Accions d’estudi i investigació dirigides a l’elaboració de metodologies per a la prospecció de necessitats formatives, perfils professionals i qualificacions més necessàries a curt, mitjà i llarg termini.
 2. Accions d’identificació dels sectors productius emergents, amb valor afegit, pel manteniment i/o creació d’ocupació; generadors d’ocupació de qualitat.
 3. Accions d’elaboració i experimentació de productes, tècniques i/o eines de caràcter innovador a nivell metodològic o organitzatiu de la formació professional per a l’ocupació que permetin avançar en el desenvolupament del sistema.
 4. Accions d’avaluació de la formació professional per a l’ocupació. Aquestes accions estan destinades a realitzar processos d’avaluació de la formació professional per a l’ocupació dels diferents sectors d’activitat econòmica o àmbits territorials i a desenvolupar procediments i tècniques d’avaluació perquè puguin ser aplicats pels qui participin i gestionin la formació, a fi de millorar la seva qualitat.
 5. Accions de promoció i difusió del sistema de formació professional per a l'ocupació.

L'èxit d'iniciatives com els Grups d'Actualització Permanent (GAP) van reforçar la idea de continuar treballant de forma col·lectiva amb altres actors del sector per millorar aspectes com la programació i l'avaluació.