• Imprimeix

Formulari de recursos humans

Els camps marcats amb * són obligatoris.





*

 

Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Gestió de personal”
 
Responsable del tractament:
Subdirecció de Planificació, Innovació i Recursos Humans. Consorci per a la Formació Contínua.
Finalitat: La finalitat és la gestió de personal i de recursos humans, així com el control del bon ús que fa el personal treballador dels recursos TIC que els han facilitat.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: Les dades es cediran l’Agència Tributària, en virtut de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, i la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
A la Seguretat Social, d’acord amb el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.
A l’Institut Nacional d’Estadística, d’acord amb la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública.
Al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre TRE/244/2007, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el procediment de notificació electrònica del contingut dels contractes de treball i les seves còpies bàsiques, en l’àmbit de Catalunya, i el Reial decret 1424/2002, de 27 de desembre, pel qual es regula la comunicació del contingut dels contractes de treball i de les còpies bàsiques als serveis públics d’ocupació, i l’ús de mitjans telemàtics en relació amb la comunicació.
Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Subdirecció de Planificació, Innovació i Recursos Humans per correu postal ( Carrer de Llull, 297, 08019 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a rrhh@conforcat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).

Data d'actualització:  17.09.2018