• Imprimeix

Informes i estudis; plans i programes; informació estadística

Auditories dels serveis públics

Auditories internes i externes d’avaluació de la qualitat dels serveis públics classificades per cadascun dels departaments de la Generalitat de Catalunya pertinents.

Plans i programes generals i sectorials

Plans i programes anuals o pluriennals, de caràcter general o sectorial, que estableixen les directrius de les polítiques públiques dels departaments de la Generalitat de Catalunya.