• Imprimeix

Formació programada per a les empreses

La formació programada per a les empreses ha de guardar relació amb l’activitat empresarial i s’ha d’adequar a les necessitat formatives d’aquestes i dels seus treballadors. Aquestes necessitats formatives es cobriran mitjançant les accions formatives que programin les empreses per als seus treballadors.

Per al finançament d’aquestes accions formatives les empreses disposen d’un crèdit de formació anual que poden fer efectiu mitjançant bonificacions en les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social. Aquest crèdit es determina aplicant a la quantia ingressada en concepte de quota de formació professional per cada empresa l’any anterior, el percentatge que estableix anualment la Llei de pressupostos generals de l’Estat, en funció del nombre de treballadors de les empreses.

Per tal de facilitar informació sobre aquesta iniciativa a les empreses de Catalunya, el Consorci ha creat un bústia en la que es poden consultar qüestions relatives a la formació programada per les empreses. Podeu fer arribar les vostres consultes a infoempresa@conforcat.cat

Data d'actualització:  02.10.2018