Sistema FP

Com a punt de partida, cal que entenguis que el Sistema de Formació Professional es divideix en dues branques principals: l'FP Inicial (FPI) i l'FP per l’Ocupació (FPO):

L'FP Inicial és la que respon a l’ àmbit educatiu, amb alumnes de 15 a 17 anys per al Títol Professional Bàsic, i a partir de 16 anys per al Títol de Tècnic Mitjà i Superior.

L'FP per l’Ocupació, des de l’àmbit laboral, va adreçada a treballadors/es, tant en actiu com en situació d’atur.

Ambdues et conduiran a una titulació oficial, sigui a través de l’obtenció d’un Títol (professional Bàsic, Mitjà o Superior a través de l'FPI) o a un Certificat de Professionalitat, Certificat d’Aprofitament (amb l'FPO).

Podràs formar-te en 26 Famílies Professionals, que inclouen des de Fabricació Mecànica a Activitats Físiques i Esportives, passant per Sanitat, Informàtica i Telecomunicacions, Química....

T’oferim cursos, tant en modalitat presencial com on-line o mixta, per facilitar-te que puguis adaptar la formació al teu dia a dia i prenguis el camí que decideixis triar, t’interessa saber que hi ha correspondències entre els dos subsistemes.

Facis la formació que facis, la podràs aprofitar i capitalitzar de cara a continuar amb el teu propi itinerari formatiu, incloent l’accés a formació de l’àmbit universitari.

 

Anima’t i consulta el camí a seguir a les següents webs:

https://conforcat.gencat.cat/ca/empreses/oferta_formativa/

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/CercadorCursosSimple.do

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/

 

Com ha evolucionat la formació contínua a Catalunya?

 

Des de l’any 2002, el Tribunal Constitucional, mitjançant la Sentència 95/2002, de 25 d'abril, reconeix la competència de la gestió i l'execució de la formació professional contínua a la Generalitat de Catalunya; per aquest motiu, i atès que la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i de creació del Servei d'Ocupació de Catalunya preveia la creació de consorcis per millorar la gestió i l'execució dels serveis als ciutadans, es crea l’any 2004 el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya té encomanada la gestió i execució dels programes de la formació professional contínua, així com el seguiment i control de les accions formatives que es duguin a terme en l'àmbit de Catalunya.

En el període que va des de 2004 fins al 2015, el model de formació contínua, tot i els canvis que va suposar la publicació del Reial decret 395/2007, de 23 de març, ha articulat la seva gestió a través dels agents econòmics i socials mitjançant quatre iniciatives fonamentals: les accions de formació contínua a les empreses, els permisos individuals de formació, els contractes programa per a la formació i les accions complementàries i d'acompanyament a la formació. El Consorci, mitjançant els agents econòmics i socials més representatius a Catalunya ha participat en la gestió i l'execució de les iniciatives de contractes programa i les accions complementàries i d'acompanyament a la formació.

A partir de l’any 2015, amb la publicació de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, es produeix un canvi significatiu en la formació dirigida a les persones treballadores ocupades. La gestió de la formació s’obre a totes les entitats de formació acreditades i inscrites en el registre corresponent, deixant als agents econòmics i socials un paper més estratègic en el sistema, com és la detecció de necessitats i la planificació.

En el marc de la Llei 30/2015, les iniciatives del sistema de Formació Professional per a l’Ocupació de l’àmbit laboral són:

  • Formació d’oferta constituïda per:
    • Oferta formativa per a les persones treballadores ocupades
    • Oferta formativa per a persones treballadores desocupades.
  • Formació programada per les empreses.
  • Altres iniciatives de formació professional per a l’ocupació.
Data d'actualització:  02.10.2018