Evolució de la formació contínua a Catalunya

Què és la formació contínua?

 

Evolució de la formació contínua a Catalunya?

 

Des de l’any 2002, el Tribunal Constitucional, mitjançant la Sentència 95/2002, de 25 d'abril, reconeix la competència de la gestió i l'execució de la formació professional contínua a la Generalitat de Catalunya; per aquest motiu, i atès que la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i de creació del Servei d'Ocupació de Catalunya preveia la creació de consorcis per millorar la gestió i l'execució dels serveis als ciutadans, es crea l’any 2004 el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya té encomanada la gestió i execució dels programes de la formació professional contínua, així com el seguiment i control de les accions formatives que es duguin a terme en l'àmbit de Catalunya.

En el període que va des de 2004 fins al 2015, el model de formació contínua, tot i els canvis que va suposar la publicació del Reial decret 395/2007, de 23 de març, ha articulat la seva gestió a través dels agents econòmics i socials mitjançant quatre iniciatives fonamentals: les accions de formació contínua a les empreses, els permisos individuals de formació, els contractes programa per a la formació i les accions complementàries i d'acompanyament a la formació. El Consorci, mitjançant els agents econòmics i socials més representatius a Catalunya ha participat en la gestió i l'execució de les iniciatives de contractes programa i les accions complementàries i d'acompanyament a la formació.

A partir de l’any 2015, amb la publicació de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, es produeix un canvi significatiu en la formació dirigida a les persones treballadores ocupades. La gestió de la formació s’obre a totes les entitats de formació acreditades i inscrites en el registre corresponent, deixant als agents econòmics i socials un paper més estratègic en el sistema, com és la detecció de necessitats i la planificació.

En el marc de la Llei 30/2015, les iniciatives del sistema de Formació Professional per a l’Ocupació de l’àmbit laboral són:

  • Formació d’oferta constituïda per:
    • Oferta formativa per a les persones treballadores ocupades
    • Oferta formativa per a persones treballadores desocupades.
  • Formació programada per les empreses.
  • Altres iniciatives de formació professional per a l’ocupació.

La formació d’oferta per a treballadors ocupats té per objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d’adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors, de manera que els capaciti per a l’exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat.

Aquesta oferta ha d'atendre les necessitats no cobertes per la formació programada per les empreses i s'ha de desenvolupar de manera complementària a aquesta mitjançant programes de formació que incloguin accions formatives que responguin a necessitats de caràcter tant sectorial com transversal, així com les específiques de les persones treballadores del règim d'autònoms i de l'economia social.  També ha de facilitar l'obtenció de certificats de professionalitat i del reconeixement efectiu de les competències adquirides per l’experiència laboral.

Programes de formació de caràcter transversal

Estan constituïts per accions formatives dirigides a l’obtenció de competències transversals a diversos sectors de l’activitat econòmica per donar resposta a les tendències identificades i afavorir l’ocupabilitat i la mobilitat intersectorial dels treballadors.

Programes de formació de caràcter sectorial

Estan constituïts per accions formatives dirigides a la formació de les persones treballadores amb la finalitat de desenvolupar formació d’interès general per a un determinat sector i per a satisfer necessitats específiques de formació del mateix.

Programes de qualificació i reconeixement professional

Fan referència a l’oferta modular d’accions formatives dirigides a l’obtenció d’un certificat de professionalitat i als processos que avaluen i acrediten les competències professionals adquirides per l’experiència laboral.

La formació programada per a les empreses ha de guardar relació amb l’activitat empresarial i s’ha d’adequar a les necessitat formatives d’aquestes i dels seus treballadors. Aquestes necessitats formatives es cobriran mitjançant les accions formatives que programin les empreses per als seus treballadors.

Per al finançament d’aquestes accions formatives les empreses disposen d’un crèdit de formació anual que poden fer efectiu mitjançant bonificacions en les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social. Aquest crèdit es determina aplicant a la quantia ingressada en concepte de quota de formació professional per cada empresa l’any anterior, el percentatge que estableix anualment la Llei de pressupostos generals de l’Estat, en funció del nombre de treballadors de les empreses.

Per tal de facilitar informació sobre aquesta iniciativa a les empreses de Catalunya, el Consorci ha creat un bústia en la que es poden consultar qüestions relatives a la formació programada per les empreses. Podeu fer arribar les vostres consultes a infoempresa@conforcat.cat

  • Espais de participació